Annonsvillkor

Nedan följer annonsvillkor för annonser, bilagor och övriga produkter som förmedlas och säljs via Newsfactory AB, Newsfactory Sales AB, Newsfactory Venture AB samt Stockholmsmagasien AB, nedan kallade Bolagen.

Med annonsör förstås fysisk eller juridisk person som själv eller genom annan för egen räkning beställer annons. Med beställare förstås var och en, som i egenskap av annonsör eller på uppdrag av annonsör beställer annons.

Annonsörens ansvar

Annonsör ansvarar för att annonsen, inklusive eventuell länkad information, inte gör intrång i annans rätt såsom t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar för att annonsinnehållet är förenligt med gällande lag, författning, myndighetsbud eller andra regler för marknadsföring. Drabbas Bolagen av kostnader på grund av annonsörens olagliga annonsering är annonsören skyldig att ersätta tidningen för dessa kostnader.

Annonsör ska tillhandahålla Bolagen fullständigt och fullgott annonsmaterial enligt de tekniska materialspecifikationer som finns för respektive media. Annons ska, i fullständigt och fullgott skick, vara Bolagen eller dess ombud tillhanda senast på angiven materialdag om inte annat avtalats särskilt.

Rätt att vägra att införa annons

Bolagen förbehåller sig rätten att vägra införa annons. Annonsör erinras även om att ansvarig utgivare för respektive media enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att vägra införande av beställd annons. Vid vägrat införande av beställd annons svarar Bolagen endast för återbetalning av eventuellt förskottsbetalat vederlag avseende det vägrade införandet.

Felaktig/utebliven leverans

Om beställd annons inte kan införas och detta beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida ansvarar beställaren gentemot Bolagen med belopp högst motsvarande annonskostnaden. Bolagen är vidare fritagna från ansvar för fel i annonsmaterial, som beställaren tillhandahåller eller som uppkommer vid överföring av sådant material.

Bolagen är fritagna från ansvar för utebliven publicering av annons eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför Bolagens kontroll. Bolagen är vidare fritagna från ansvar om annons införs och placeras på annan än beställd plats om skälet till detta är att annonsmaterial lämnats till Bolagen för sent i förhållande till gällande materialdag.

Om annons till innehållet är felaktig och det beror på Bolagen, ansvarar Bolagen gentemot beställaren med högst ett belopp motsvarande den annonskostnad annonsören har att erlägga till Bolagen för den felaktiga annonsen. Som fel i annons avses även att annonsen införts på annan plats än beställd plats eller att annons felaktigt införts på annan dag än beställd dag.

Publicering av utgåva eller websida eller beställd publiceringsdag kan inte garanteras. Om din annons inte blir publicerad eller ej blir publicerad på beställd dag blir du informerad om ombokning eller återbetalning av den summa du erlagt för annonsen/bannern/produkten.

Reklamation

Reklamation på grund av fel i annons ska vara skriftlig och ske senast fem (5) arbetsdagar efter att annonsen infördes. Reklamation mot Bolagens fakturor ska ske senast inom sju (7) arbetsdagar från fakturadatum.

Avbokning

Avbokningar ska vara skriftliga och vara Bolagen tillhanda senast enligt de villkor som specificeras på respektive medias bokningsbekräftelse. Annons som avbokas senare debiteras.

Betalning

Bolagen har rätt att kräva förskottsbetalning. Beställaren ska erlägga betalning enligt gällande prislista om inte annat särskilt avtalats.

Äganderätt till annonsmaterial

Äganderätten till det publiceringsfärdiga annonsmaterialet som producerats av Bolagen och betalats av annonsören tillkommer annonsören. Äganderätten till övrigt annonsmaterial (arbetskorrektur, layoutdokument, korrigerade bilder, friläggningar etc.) som producerats av Bolagen tillkommer Bolagen. Äganderätten till offertmaterial (skisser, dummies, ritningar etc.) tillkommer Bolagen.

Bolagen har rätt att ändra i dessa annonsvillkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja vår annonstjänst efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.